Daginstitutionen Troldehulen

Målsætning

Ruste børnene til fremtiden

Børnene skal opleve trygge rammer med nærværende voksne, der fremmer deres nysgerrighed, glæde og lyst til at lære og som styrker deres selvværd og tro på egne evner. I takt med deres alder og udvikling, skal de gradvist tilegne sig større indsigt om sig selv og egne sociale kompetencer.

Målsætninger for børnene

Børnenes alsidige, personlige og sociale udvikling skal styrkes igennem meningsfulde oplevelser og udfordringer både inde og i naturen/nærmiljøet omkring institutionen. Børnene skal, med brug af alle sanser, have mulighed for til at undersøge, eksperimentere, udtrykke sig og at tage initiativer.

  • Børnene skal opleve værdien af at indgå i et ligeværdigt fællesskab og en kultur, der bygger på respekt for forskellighed og anerkendelse af den enkelte. Børnene skal være en del af og tage del i fællesskabet i institutionen.
  • Børnene skal, bl.a. gennem leg og sociale relationer, tilegne sig et alderssvarende sprog og sprogkundskaber, i takt med deres udvikling.
  • Institutionen vil, ud fra barnets alderstrin, styrke dets fantasi og nysgerrighed overfor forskellige kulturelle tilbud, f.eks. ture i teater, biograf og kunstmuseum.

Det almenpædagogiske tilbud

Hvert barn og dets forældre er tilknyttet en fast kontaktpædagog, der primært varetager opstarten for jer og jeres barn og står for opstartssamtaler før barnets opstart, 3 måneders samtaler efter barnets første 3 måneder, løbende kontakt og evt. samtaler og skolestartssamtaler m.v.

Vi lægger vægt på at skabe et hyggeligt, trygt og roligt miljø, hvor børnene trives og udvikler sig. Der er stor bevågenhed for det enkelte barns behov, herunder at styrke deres selvværd, selvstændighed og sociale udvikling.

Det sociale samspil skal i vid udstrækning foregår på børnenes præmisser. Samspillet mellem børn og voksne har til formål at bidrage til trivsel, læring, udvikling og dannelse. Dette som grundlag for at skabe en institution med trygge rammer og med tid til det enkelte barn.

“Vi vil møde det enkelte barn anerkendende ved at tage udgangspunkt i barnets initiativ og udviklingstrin.”

Barnets læring i Troldehulen

Læring foregår, når de krav og aktiviteter barnet bliver mødt af, giver mening for barnet og læreprocessen finder sted, hvad enten man kalder den for udvikling, opdragelse eller dannelse.

Barnets nysgerrighed og motivation er en vigtig kilde til udvikling og læring. Igennem leg og andre aktiviteter søger vi at skabe mulighed for, at barnet anvender og udvikler sin nysgerrighed. Der lægges vægt på, at barnet støttes og opmuntres til at prøve kræfter og gøre erfaringer med tingene samt at der introduceres ny viden og muligheder for barnet, fx i naturen, der byder på varieret social kontakt og rigelig plads. Det betyder større tolerance, færre konflikter og dannelse af andre legegrupper.

Der arbejdes bl.a. med tema- og emnearbejde, der har relation til børnenes nære dagligdag, kreative- og musiske aktiviteter, ture ud af huset, motoriske aktiviteter, teaterture samt historiefortælling.

I børnehaven har vi en gruppe, som vi kalder for ”ældste gruppen”. Dette er de potentielle skolebørn. Her tilrettelægges særlige pædagogiske aktiviteter der tager udgangspunkt i de ældste børns kompetencer og særlige behov for kropslige og intellektuelle udfordringer. Gruppen vil bl.a. arbejde med førskole materiale, Trin – For – Trin for at forebygge mobning og styrke børnenes sociale kompetencer, spille spil med regler og strategier og højt læsning for at øve børnene i at lytte og koncentrere sig i længere tid af gangen.

Om Troldehulen

Daginstitutionen Troldehulen er en privat integreret institution for børn fra 0 – 6 år med hjemsted i Aalborg kommune.

Åbningstider

Mandag til torsdag: 6.35 - 17.00
Fredag: 6.35 - 16.45

På lukkedage tilbydes alternativ pasning i Børnehuset Pippi